White flour, eggs, shortening, potato flakes, vanilla,baking powder and carob with sprinkles  

Dipsey Doodles